Menu
 
 
 
Strona główna | Wybitnie Uzdolnieni
 

Politechnika Wrocławska przygotowała program dla wybitnie uzdolnionych kandydatów, którzy w roku zdawania matury podejmą studia na Politechnice Wrocławskiej.

 

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU

 • olimpijczycy (wykaz olimpiad poniżej)
 • laureaci „Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych”
 • zwycięzca konkursu „Mam talent do nauki”
 • kandydaci na studia ze wskaźnikiem rekrutacyjnym ponad 500 pkt.

 

CO OTRZYMUJE UCZESTNIK PROGRAMU

 • stypendium
 • opiekę merytoryczną opiekuna naukowego (tutora)
 • miejsce w domu studenckim

 

WYKAZ OLIMPIAD UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Biologiczna
 • Olimpiada Geograficzna
 • Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiada Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 • Olimpiada Wiedzy Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „EUROELEKTRA”
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej o kierunku elektryczno-elektronicznym lub mechaniczno-budowlanym
 • Olimpiada Wiedzy o Bankach
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 • Olimpiada Przedsiębiorczości
 • Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”
 • Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
 • Turniej Budowlany „Złota Kielnia”

 

 

ZASADY PROGRAMU „WYBITNIE UZDOLNIENI NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ”

 

§1 BENEFICJENCI PROGRAMU

       1. Do programu „Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej” mogą przystąpić:

               1.1. Laureaci/finaliści olimpiad szczebla centralnego wymienionych na stronach 112, 113, którzy zajęli w olimpiadzie miejsce od I do V;

               1.2. Laureaci/finaliści „Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych” (w kategorii L1), którzy zajęli w finale międzynarodowym konkursu miejsce od I do III;

               1.3. Zwycięzca konkursu „Mam talent do nauki”;

               1.4. Kandydaci na studia, przyjęci na Politechnikę Wrocławską, którzy podjęli te studia i których wskaźnik rekrutacyjny wyniósł co najmniej 500 pkt. (nie uwzględnia się punktów z obowiązkowego egzaminu z rysunku).

 

§2 GRATYFIKACJA

       1. W ramach programu „Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej” Uczelnia oferuje:

               1.1. Stypendium;

               1.2. Opiekę merytoryczną opiekuna naukowego (tutora);

               1.3. Miejsce w domu studenckim.

 

§3 WARUNKI FORMALNE PROGRAMU

       1. Do programu może przystąpić kandydat w roku zdania egzaminu maturalnego, który podjął studia stacjonarne w Politechnice Wrocławskiej.

       2. Kandydaci składają wniosek (pobrany ze strony www.rekrutacja.pwr.edu.pl) o zakwalifikowanie w ramach programu „Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej”, w Dziale Rekrutacji Politechniki Wrocławskiej, w terminie do 20 września danego roku (kandydaci rozpoczynający studia od semestru zimowego) i do 10 lutego (kandydaci rozpoczynający studia od semestru letniego); kandydaci opisani w §1, pp. 1.1-1.4 wraz z odpowiednią dokumentacją poświadczającą uprawnienia.

       3. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej przez Komisję ds. programu dla „Wybitnie uzdolnionych na Politechnice Wrocławskiej” powołaną przez Rektora Politechniki Wrocławskiej, zwaną dalej Komisją.

       4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

       5. Uczestnik programu zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Komisji o zmianach warunków odbywania studiów.

       6. Decyzja może zostać uchylona przez Komisję w przypadku, gdy beneficjent programu:

               6.1. Zostanie skreślony z listy studentów;

               6.2. Przebywa na urlopie dziekańskim lub innym;

               6.3. Naruszy zasady dobrych obyczajów w nauce.

               Zmiana decyzji o zakwalifikowaniu do programu następuje pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności wymienione w §3 pp. 6.1.-6.3.

       7. Uczestnik programu ma prawo do rezygnacji z udziału w programie.

 

§4 STYPENDIA

       1. Stypendium w ramach programu „Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej” może uzyskać:

              1.1. Laureat/finalista olimpiad szczebla centralnego wymienionych na stronach 113, 114 który zajął w olimpiadzie miejsce od I do V; Stypendium dla studenta, który zajął miejsce od I do II wynosi 500 zł miesięcznie, miejsce od III do V – 300 zł miesięcznie;

              1.2. Laureat/finalista „Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych” (w kategorii L1); Stypendium dla studenta, który zajął miejsce I wynosi 500 zł miesięcznie, miejsce od II do III – 300 zł miesięcznie;

              1.3. Zwycięzca konkursu „Mam talent do nauki”; Stypendium wynosi 500 zł miesięcznie;

              1.4. Kandydat, przyjęty na Politechnikę Wrocławską, który podjął te studia i którego wskaźnik rekrutacyjny wyniósł co najmniej 500 pkt (nie uwzględnia się punktów z obowiązkowego egzaminu z rysunku); Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie;

       2. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko jeden raz.

       3. Stypendium jest przyznawane tylko z jednego tytułu.

       4. Stypendium wypłacane jest co miesiąc. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia, z zastrzeżeniem przepisu §3, p. 6 i 7 i jest wypłacane od października do czerwca.

 

§5 TUTORZY

       1. Opieką tutora w ramach programu „Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej” może zostać objęty student, o którym mowa w §1 pp. od 1.1-1.4.

       2. Tutor dla studenta danego wydziału powoływany jest przez Dziekana tego wydziału.

       3. Opieka tutora może być przyznana danej osobie tylko jeden raz.

       4. Opieka tutora jest przyznawana tylko z jednego tytułu.

       5. Opieka tutora trwa przez cały okres studiów stacjonarnych I stopnia, z zastrzeżeniem przepisu §3, p. 6 i 7.

 

§6 DOMY STUDENCKIE

       1. Miejsce w domu studenckim, w ramach programu „Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej”, może uzyskać student, o którym mowa w §1 pp. od 1.1-1.4. Miejsce to przyznaje się tylko w pierwszym roku studiów stacjonarnych I stopnia z zastrzeżeniem przepisu §3, p. 6 i 7.

       2. Uczelnia gwarantuje miejsce w domu studenckim na zasadzie odpłatności.

       3. Miejsce w domu studenckim może być przyznane danej osobie tylko jeden raz.

       4. Miejsce w domu studenckim jest przyznawane tylko z jednego tytułu

 

 

CHCESZ WYKORZYSTAĆ SZANSĘ?

 

Pobierz i wypełnij wniosek ze strony: www.rekrutacja.pwr.edu.pl

Złóż wniosek w Dziale Rekrutacji

Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

bud. A-1, pok. 161

rekrutacja@pwr.edu.pl

tel. +48 71 320 27 78

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty