Menu
 
 
 
Strona główna | Praktyki i praca
 

Wskazówki do realizacji praktyk zawodowych
dla studentów ZOD Wałbrzych

 

1. Zgodnie ze Standardami Kształcenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, każdego Studenta studiów I stopnia – stacjonarnych i niestacjonarnych – obowiązuje po zaliczenie praktyki zawodowej, która powinna się odbywać w czasie letniej przerwy wakacyjnej (od początku lipca do 15 września). Studentów Wydziału Mechanicznego obowiązuje praktyka w wymiarze czterech tygodni (tzn. 20 dni roboczych). Praktyka może odbywać się w częściach, np. 2-tygodniowych, także w różnych przedsiębiorstwach.

2. Wszelkie sprawy związane z praktykami zawodowymi podlegają merytorycznie Doc. dr inż. Andrzejowi Figlowi – Dyrektorowi ZOD Wałbrzych.

3. Student, po zapoznaniu się z ramowym programem praktyki, sam dokonuje wyboru przedsiębiorstwa (jego działalność powinna być związana z kierunkiem studiów), w którym chce ją zrealizować.

4. Student zwraca się do wybranego przez siebie przedsiębiorstwa z podaniem o możliwość odbycia bezpłatnej praktyki (samodzielnie przygotowuje podanie do firmy). Po uzyskaniu zgody przedsiębiorstwa na odbycie praktyki (potwierdzonej pisemnie z podaniem dokładnego terminu                  i nazwiska opiekuna z ramienia przedsiębiorstwa), Student dostarcza do Pani mgr inż.  Iwony Cado-Sadowskiej – do 31 maja 2017.,– starannie wypełnione  podanie skierowane  do Dyrektora ZOD Wałbrzych o wyrażenie zgody na odbycie praktyki indywidualnej (druk dostępny w dziekanacie u Pani mgr inż. Iwony Cado-Sadowskiej); na czas odbywania praktyki Student ma obowiązek ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. Po dopełnieniu wszelkich formalności  Student zobowiązany jest do stawienia się w uzgodnionym terminie w miejscu odbywania praktyki.

6. W czasie odbywania praktyki Student sporządza sprawozdanie z poszczególnych zadań, w jakich uczestniczył. Sprawozdanie powinno być potwierdzone przez Opiekuna Zakładowego, który może dołączyć swoją opinię i ocenę praktyki.

7. Po odbyciu praktyki Student składa – osobiście – sprawozdanie do dziekanatu.

8. Zaliczenia praktyki na ocenę w indeksie Studenta dokonuje Pan doc. dr inż. Andrzej Figiel  na podstawie sprawozdania z praktyki i rozmowy ze Studentem.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty