Menu
 
 
 
Strona główna | Sieć uczelniana
 
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR XXXX

Załącznik nr 9 do ZW 76/2014

 

 

Regulamin Studenckich Sieci Komputerowych

Politechniki Wrocławskiej

 

1.        Postanowienia ogólne.

1.1.       Studenckie Sieci Komputerowe (zwane dalej siecią) są wydzieloną siecią komputerową
w Politechnice Wrocławskiej obsługującą domy studenckie. Sieć działa w ramach Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, której operatorem w sensie Prawa Telekomunikacyjnego jest Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Politechniki Wrocławskiej.

1.2.       Sieć jest administrowana przez Zespół Domów Studenckich Politechniki Wrocławskiej (zwany dalej administratorem), który pokrywa koszt ich utrzymania oraz zapewnia obsługę.

1.3.       Administrator odpowiada za usługi podstawowe tj. działanie urządzeń sieciowych, przyznawanie adresów, przyłączanie i identyfikacje użytkowników oraz ruting pakietów.

1.4.       Na mocy odrębnych ustaleń sieć jest platformą dla dodatkowych usług świadczonych przez Studencki Klub Sieci Komputerowych „IKARNET”.

1.5.       Pracownicy oraz studenci Politechniki Wrocławskiej mieszkający na terenie domów studenckich Politechniki Wrocławskiej są uprawnieni do korzystania z sieci komputerowej w ramach opłaty za miejsce w domu studenckim.

1.6.       Współpraca z siecią nadrzędną jest określona przez umowę zawartą pomiędzy Administratorem a dostawcą sieci nadrzędnej regulującą parametry dostarczanej usługi, sposób rozliczania, sposoby zgłaszania i usuwania awarii lub problemów.

1.7.       Wnioski dotyczące zasad działania, modernizacji i rozwoju sieci może przygotowywać Administrator oraz Studencki Klub Sieci Komputerowych „IKARNET”. Realizacja ww. wniosków wymaga akceptacji Prorektora ds. Studenckich.

1.8.       W sprawach spornych między użytkownikiem sieci a jej Administratorem, użytkownikowi przysługuje prawo odwołania do Prorektora ds. Studenckich.

2.        Podłączanie komputerów do sieci.

2.1.       Do sieci mogą być podłączone tylko komputery będące własnością uczelni, jej pracowników, studentów, bądź stanowiące wyposażenie jednostek, o których mowa
w punkcie 2.2.i 2.3.

2.2.       Uczelniane organizacje studenckie i stowarzyszenia akredytowane w Uczelni mogą zostać podłączone do sieci decyzją administratora, na wniosek złożony poprzez Dział Studencki Politechniki Wrocławskiej.

2.3.       Podmioty pozostałe mogą zostać podłączone do sieci na wniosek złożony do Dyrektora Działu Studenckiego.

2.4.       Komputer może być podłączony do sieci wyłącznie za zgodą jej Administratora. Zabrania się samowolnego podłączania do sieci komputerów lub jakichkolwiek innych urządzeń,
w szczególności służących do rozszerzania zasięgu sieci lub sposobu dostępu do niej.

2.5.       Liczba komputerów podłączonych do sieci ograniczona jest jej fizyczną charakterystyką
oraz liczbą dostępnych adresów IP. Każdemu studentowi przysługuje dostęp do nie więcej niż jednego gniazda w ramach jednej umowy.

2.6.        O rozdziale adresów IP decyduje Administrator sieci.

2.7.       Komputer podłączony do sieci musi być zarejestrowany w domenie pierwotnej
i odwrotnej przydzielonej przez administratora. Zabronione jest rejestrowanie komputerów w innych domenach.

2.8.        Sposób podłączenia komputerów do sieci musi odpowiadać powszechnie obowiązującym standardom.

2.9.       Sieć pracuje przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, w trakcie trwania roku akademickiego oraz w okresach przerw semestralnych i wakacji. W przypadku wyłączenia domu studenckiego z eksploatacji, sieć i powiązane z nią usługi mogą zostać w nim wyłączone.

3.      Korzystanie z sieci.

3.1.       Użytkownik może korzystać z sieci pod warunkiem przestrzegania zasad określonych
w Regulaminie, jak również ogólnych zasad korzystania z sieci Internet.

3.2.       Administrator sieci zapewnia wszystkim użytkownikom dostęp do sieci lokalnej oraz do sieci Internet. Użytkownik może korzystać ze wszystkich usług jakie są dostępne w sieci Internet, z zastrzeżeniem punktów 4.6 4.7 4.9.

3.3.       Na wniosek użytkowników, w sieci mogą zostać uruchamiane dodatkowe usługi.
W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, użytkownicy mogą otrzymać dodatkowy dostęp do usług ograniczonych, niedostępnych domyślnie dla wszystkich użytkowników sieci. O uruchomieniu dodatkowych usług decyduje Administrator. Konta dostępu do takich usług przyznawane użytkownikom są przeznaczone do indywidualnego użytku
i nie mogą być udostępniane innym osobom.

4.      Obowiązki użytkownika sieci.

4.1.       Użytkownik jest zobowiązany do korzystania wyłącznie z legalnego oprogramowania. Użytkownik jest odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich i umów licencyjnych przez oprogramowanie zainstalowane na swoim komputerze.

4.2.       Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do zaleceń administratorów w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji komputerów w sieci.

4.3.       Użytkownik zobowiązuje się do ochrony swoich zasobów poprzez stosowanie nie trywialnych haseł zabezpieczających, okresową ich zmianę oraz ochronę tych haseł przed osobami postronnymi.

4.4.       Użytkownik obowiązany jest do używania bezpiecznego oprogramowania, jego bieżącą aktualizację oraz w miarę możliwości z oprogramowania blokującego dostęp z sieci do komputera.

4.5.       Wszyscy użytkownicy mają równe prawa do korzystania z sieci. Niedozwolone jest utrudnianie lub uniemożliwianie innym użytkownikom korzystania z sieci lub dostępu do jej zasobów.

4.6.       Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań mających na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci lub komputerów. Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował prób korzystania z zasobów chronionych, jeżeli nie posiada stosownego zezwolenia.

4.7.       Zabronione są wszelkie formy atakowania sieci lub komputerów.

4.8.       Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać zasobów sieci niezgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności współuczestniczyć w podłączaniu do sieci urządzeń bez zezwolenia Administratora. Zauważone nadużycia użytkownik zobowiązany jest zgłaszać natychmiast Administratorowi.

4.9.       Zabronione jest instalowanie na komputerach użytkowników oprogramowania umożliwiającego dostęp do sieci z urządzeń nie posiadających zgody Administratora na podłączenie (oprogramowanie proxy, IP masquerading, NAT itp.) oraz podłączanie takich urządzeń do komputera użytkownika (tworzenie własnych podsieci).

4.10.   Użytkownik zobowiązuje się, że będzie korzystał z usług zgodnie z wymogami prawa, oraz że nie będzie wykorzystywał usług w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem lub komercyjnej.

4.11.   Użytkownik zobowiązuje się do dbania we własnym zakresie o stan techniczny okablowania i urządzeń aktywnych znajdującego się w jego najbliższym otoczeniu. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w strukturze sieci bez zezwolenia Administratora.

4.12.   Zabrania się udostępniania jakichkolwiek treści i plików objętych ochroną prawną.

4.13.   W przypadku podejrzenia o naruszanie punktu 4.9 regulaminu użytkownik na polecenie Administratora musi zainstalować na swoim komputerze oprogramowanie monitorujące sposób pracy systemu.

5.      Odpowiedzialność użytkownika sieci.

5.1.       Za wszelkie działania podejmowane z określonego komputera odpowiedzialny jest jego właściciel.

5.2.       Użytkownik naruszający zasady Regulaminu może zostać pozbawiony okresowo lub całkowicie możliwości korzystania z sieci.

5.3.       Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt sieciowy
i infrastrukturę (na przykład okablowanie).

5.4.       W przypadku uzasadnionych podejrzeń o korzystanie z sieci w celach niezgodnych
z regulaminem lub prawem, dane osobowe użytkownika sieci mogą zostać udostępnione odpowiednim władzom.

5.5.       Naruszenie postanowień Regulaminu jest karane na drodze dyscyplinarnej.

5.6.       Odmowa wykonania polecenia administratora wynikającego z niniejszego regulaminu jest równoznaczna z zerwaniem umowy przez użytkownika.

5.7.       W przypadku braku opłaty za miejsce w domu studenckim studentowi wyłącza się dostęp do sieci, zgodnie z § 15 ust. 8 Zasad Zamieszkiwania w Domach Studenckich.

6.      Obowiązki i odpowiedzialność Administratora sieci.

6.1.       Administrator sieci odpowiada za poprawne działanie urządzeń i łączy znajdujących się pod jego kontrolą.

6.2.       Administrator sieci nie rozwiązuje problemów związanych z komputerami użytkowników.

6.3.       Administrator sieci nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie sieci spowodowane przyczynami leżącymi poza jego kompetencjami, w szczególności przez działanie siły wyższej, awarie innych systemów, łączy do sieci nadrzędnej i tym podobne.

6.4.       Administrator jest zobowiązany do współpracy z operatorem sieci Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK) na zasadach określonych w Regulaminie sieci WASK, a w szczególności Administrator musi reagować na nieprawidłowości zgłoszone przez operatora i powiadamiać go o podjętych działaniach w celu ich usunięcia.

6.5.       Awarie obejmujące pojedynczych użytkowników zgłaszane są tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres admin@ds.pwr.wroc.pl. Użytkownik winien podać swoje dane oraz numer telefonu, pod którym można się z nim skontaktować.

6.6.       W przypadku rozległych awarii portier niezwłocznie telefonicznie zawiadamia Administratora.

6.7.       Awarie usuwane są w kolejności, możliwie szybko, nie dłużej jednak niż w ciągu 7 dni,
w sytuacjach nadzwyczajnych czas usunięcia usterki może się wydłużyć.

7.      Postanowienia końcowe i przejściowe.

Regulamin podlega publicznemu ogłoszeniu i wchodzi życie z dniem jego ogłoszenia.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty